Anlegg

Anlegg:  «alle konstruksjoner som ikke er klassifisert som bygning: jernbane, veger, broer, flyplass rullebaner, dammer etc.» Eurostats
(den europeiske unions  statistikkontor) definisjon er lagt til grunn da det i Plan- og bygningsloven ikke finnes noen definisjon.  

For både bygg og anlegg gjelder videre:  «konstruksjoner med forbindelse til bakken som er oppført ved fysisk konstruksjons-/bygningsarbeid og med bygningsmaterialer og komponenter»

Risolves tjenestetilbud spenner fra planlegging, konsekvensutredninger og til utførende fase og drift. Illustrasjon: Autodesk og Risolve as. Foto: Trine K. Bratlie Evensen og Christian Gangstø

  • Veg, gater, jernbane og plasser
    Ivaretagelse av krav til;  universell utforming, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Erfaring og inngående kunnskap om relevant regelverk enten det dreier seg om mindre adkomst- og internveger,  parkeringsarealer, gang- og sykkelveger eller storskala veg- og jernbaneprosjekt
  • Kommunalteknikk
    Vannforsyning, avløpshåndtering,  hovedplaner for vann og avløp, utfordringer med forurenset grunn, private og offentlige anleggseiere 
  • Ansvarsretter
    Våre medarbeidere har erfaring fra de minste og til de største og mest komplekse prosjekt i innen veg, vann, avløp, renovasjon og offshore - kompetanse på bachelor til master nivå - tiltaksklasse 3