Bygg

Bygg:  "Kan anvendes separat, er oppført for et permanent formål, og er egnet eller beregnet til å beskytte mennesker, dyr eller ting." - Eurostats  (den europeiske unions statistikkontor) definisjon er lagt til grunn da det i Plan- og bygningsloven ikke finnes noen formell definisjon på begrepet

Vi yter bistand i hele byggeprosessen,  fra skisse og ferdige tegninger/modeller via søknad og byggeprosess, til ferdigattest og forvaltning, drift og vedlikehold. Illustrasjon: Autodesk, Focus Software as og Risolve as

 • Prosjektering
  3D modellering/BIM, bygningsutforming og estetikk 
 • RIB
  Arbeidstegninger, tegninger for søknad, statiske og dynamiske analyser, energimerking, materialkalkulasjon, prosjektledelse, dokumentasjon og ansvarsretter
 • Byggesøknad
  Utarbeidelse av komplett byggesøknad iht. krav i:
  - plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter 
  - reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.
    Eventuelt også bistand ifm søknad om ferdigattest
 • Uavhengig kontroll
  For et stort antall tiltak er det et lovpålagt krav at hele eller deler av tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll. Hvilke type tiltak dette gjelder er nærmere definert i byggesaksforskriftens kapittel 14. Som eksempel på tiltak der uavhengig kontroll er påkrevd kan her nevnes bygging av våtrom i boliger. Det samme kravet gjelder også for lufttetthet. 
  Videre er det et krav at det ansvarlig kontrollerende foretak skal være uavhengig av det foretak som utfører arbeidet som skal kontrolleres.