Energi og miljø

Energi- og miljø:  Energi er kapasiteten i et fysisk system til å utføre arbeid. Energi finnes i flere former, for eksempel varme, kinetisk eller mekanisk energi, lys eller andre former. Med miljø i denne sammenheng forståes først og fremst de faktorer som relaterer seg til naturmiljøet og da særlig atmosfære, luft, vann, jord, naturressurser, landskap, naturområder, det biologiske mangfoldet og dets enkelte bestanddeler, og den innbyrdes vekselvirkningen mellom disse. jf NOU 2001: 2

Energibærere, energibruk og miljø er sentrale tema i en fremtidsrettet og bærekraftig samfunns- steds- og byutvikling (fysisk planlegging) samt i planlegging/prosjektering og den praktiske gjennomføringen av nybygg-/renoverings- og rivningsprosjekt. Risolve yter bistand i planer og prosesser, deler av slike, eller i forbindelse med enkelt-tiltak innen dette meget komplekse og omfattende fagområdet
Bilde nr 3 i slider: Øvre Flisfallet, Åsnes. Fotograf: Geir Udnæseth

 • Avfalls- og avløpshåndtering.
  Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene vokser, enten dette gjelder ordinært husholdningsavfall, industriavfall eller avløp. Eller sagt på en annen måte: økonomisk vekst gir mer avfall. Dette til tross: mer avfall enn noen gang gjenvinnes, og utslipp fra avfallsbehandling går ned. Nye krav, ny teknologi og ikke minst; nye holdninger bidrar til denne utviklingen.
 • Økonomisk støtte 
  tiltak for å redusere energibruken i eksisterende bygningsmasse kan være støtteberettiget. Dette gjelder dersom fastsatte kriterier for dette oppfylles, og det gjelder privatpersoner, bedrifter og det offentlige    
 • Passiv-/pluss konseptet.
  enkelt bygg og utbyggingsområder planlagt og bygget etter passiv-/pluss konseptet.  
 • Inneklima. 
  Inneklima er avgjørende for helse, trivsel og produktivitet og er derfor også et bærende element i enhver planlegging av nye boliger og bygg. Ikke minst på grunn av utviklingen innen passiv-/pluss konseptet og nye strengere krav til bygningers tetthet øker også behovet for fokus på inneklimaløsningene  
 • Fornybar- og ikke fornybar energi og miljø
  et helhetlig energi- og miljøaspekt i energibruk, produksjon og distribusjon (sol, bio, geotermisk, varmepumpeteknologi, vindkraft, fjernvarme, LNG), klima og miljøanalyser
 • Energimerking
  etter bestemmelsene i energimerkeforskriften er eier av bolig eller bygning forpliktet til å sørge for at boligen eller bygningen har gyldig energiattest

Les mer om temaet:  plan- og bygningslovenenergimerkeforskriftenforurensningslovenforurensningsforskriftenavfallsforskriftenmiljødirektoratet, olje- og energidepartementet