Fysisk planlegging

Fysisk planlegging: samfunnsplanlegging og utforming av våre fysiske omgivelser. Et uttrykk for en ønsket fysisk, sosial og økonomisk utvikling. 

Plan- og bygningslovens § 1-1 utdyper formålet med planlegging.  "Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene". 

God fysisk planlegging er avgjørende i arbeidet med å skape robuste og bærekraftige samfunn for kommende generasjoner.  

Vi bistår i planarbeidets alle faser.

 • planprosesser
  planprosessen skal sikre medvirkning av alle berørte parter. (grunneiere, organisasjoner,  offentlige myndigheter og andre)  og deles opp i faser og milepæler.  Vi bistår i alle faser av prosessen og vi gjennomfører og leder planprosesser. De formelle rammene for planprosessen gis i Plan- og bygningsloven. 
 • planprogram
  i planprogrammet skal det gjøres rede for formålet med planarbeidet, og planprosessen skal beskrives med tidsfrister og deltakere. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med at det varsles planoppstart. Vi bistår i arbeidet med utarbeidelse av planprogram. De formelle rammene for planprogrammet er gitt i Plan- og bygningsloven
 • arealplan
  en detaljplan med arealplankart og bestemmelser som angir/regulerer bruk, vern og utnytting av arealer og fysiske omgivelser. Vi utarbeider digitale arealplaner strukturert og kodet etter kravene beskrevet i SOSI-standarden. Rammmer, føringer og det lovmessige grunnlag for arealplaner er gitt i Plan- og bygningsloven, Kart- og planforskriften og Nasjonale produktspesifikasjoner 
 • konsekvensutredninger 
  en utvidet vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn. Vurderingen/konsekvensutredningen skal inngå som en del av planbeskrivelsen.  Hvilke planer krav om konsekvensutredning får effekt for/gjøres gjeldende for, er nærmere angitt i Forskrift om konsekvensutredninger

Les mer om temaet: Plan- og bygningslovenKart- og planforskriftenNasjonale produktspesifikasjoner  og Forskrift om konsekvensutredninger