Geodata

Geodata: data i elektronisk form med direkte eller indirekte referanse til et bestemt sted eller geografisk område - jf §3 i Forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)   

 • Landmåling
  sentralt i de fleste bygg- og anleggsprosjekt, eiendomsregistrering, samt i ulike typer kartlegging. Innmåling og produksjon av terrengmodeller. Utsetting av grensemerker. Oppmålingsforretning. Plassering og beliggenhetskontroll. Anleggsmåling. Oppdatering av kart. Målebrevsproduksjon. Utsetting av veger og tomter i byggefelt samt produksjonstikking for bygg/anlegg og industri

 • Gravemodeller for maskinstyring
  Produksjon av 3D-gravemodeller/filer for maskinstyring. Ved full utnyttelse av de muligheter som ligger i dette kan kan entreprenør, alene i felt, og med stor nøyaktighet, samt uten at terrenget er stukket ut i forkant utføre sitt oppdrag. Grave-/masseforflyttningsarbeidet kan utføres effektivt og innen fastsatte tidsfrister
 • Kontraktsoppfølging  
  Mengdeberegning, dokumentasjon og geometrisk kontroll
 • Målebrevsproduksjon for entreprenør  
  Mengdeberegning, dokumentasjon og geometrisk kontroll samt visuell fremstilling
 • Målebrevskontroll for byggherre
  Mengdeberegning, dokumentasjon og geometrisk kontroll samt visuell fremstilling
 • Datafangst 
  Datafangst ved tradisjonell landmåling og fotogrammetri (drone/UAS (Unmanned Aircraft Systems))
 • Dokumentasjon i anleggsperioden 
  Periodisk dokumentasjon av massehåndtering under anleggsperioden. Flyfoto med digitale sensorer, LIDAR
 • Kartkonstruksjon 
  Produksjon av kart i henhold til SOSI FKB standarden